Zasady przetwarzania danych osobowych
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy HAFTINA

Od dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane na opisanych niżej zasadach.
ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI
Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy Haftina ma zastosowanie do danych otrzymanych:
osobiście (pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy)
poprzez formularze elektroniczne,
w ramach kontaktów handlowych, umów z klientami lub dostawcami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli spółek z Grupy Haftina w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.)
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka

HAFTINA TEXTILE GROUP sp. z o. o.

ul. W. Witosa 40,
97-300 Piotrków Trybunalski

Informujemy, również, iż dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty należące do grupy kapitałowej Haftina, w skład której wchodzi Haftina sp. z o.o. oraz wszystkie podmioty powiązane od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo (dalej: Grupa kapitałowa Haftina):
Haftina sp. z o.o., ul. W. Witosa 40, 97-300 Piotrków Tryb.
Haftina sp. z o.o., ul. Wolborska 89, 97-300 Piotrków Tryb.
PPHU R&K HAFT Rafał Michalski, ul. W. Witosa 40, 97-300 Piotrków Tryb.
Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki z Grupy Haftina prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: Haftina sp. z o.o. , ul. W. Witosa 40, 97-300 Piotrków Tryb
tel: 44/649-00-54
Mail: rodo@haftina.pl
Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kontakty handlowe”
Spółki z Grupy Haftina mogą otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez wizytówki, w efekcie dotychczasowej współpracy, formularze elektroniczne lub w czasie targów/konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).
W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółkom z Grupy Haftina.
Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Baza kontaktów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych, realizacji umowy oraz rozsyłania życzeń świątecznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
Dane ze zbioru „kontakty handlowe” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem grupy kapitałowej Haftina oraz podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.
W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółki z Grupy Haftina zbierają zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.
Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:
– CEL: realizacja umowy lub zamówienia,
– PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a spółką z Grupy Haftina, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
– CEL: kontakty biznesowe,
– PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
Przedstawiciele spółek z Grupy Haftina mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki z Grupy Haftina, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez spółki z Grupy Haftina lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Grupy Haftina oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Grupy Haftina.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółek z Grupy Haftina mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

- CEL: odpowiedź na zapytanie,
– PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

W przypadku przekazania zapytania w dowolnej formie, np. e-mail, telefon, portal społecznościowy, wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania.

- CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,
– PODSTAWA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
    
W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).
Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kandydaci do pracy”
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy”. Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 6 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.
Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem grupy kapitałowej Haftina oraz podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.
– CEL: prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
– PODSTAWA: wyrażona przez Pana/Panią zgoda

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „pracownicy” – dotyczy również byłych pracowników grupy Haftina
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzanie w zbiorze pn. „Pracownicy”. obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy (art. 221) jest obowiązkowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy
Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom z grupy Haftina oraz uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, zdjęcie) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu.
– CEL: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.
– PODSTAWA: przepisy Kodeksu Pracy (art. 221)
– CEL: realizacja zadań pracodawcy wynikających z przepisów nadrzędnych oraz obowiązującego Regulaminu Pracy
– PODSTAWA: zgoda pracownika

Oprócz danych, których podanie jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, w zbiorze „Pracownicy” zbierane i przetwarzane mogą być również inne dane, których zbieranie i przetwarzanie oparte jest o Pana/Pani dobrowolnie wyrażoną zgodę np. nr rachunku bankowego. W tych przypadkach, oprócz praw wymienionych powyżej przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania zgody w każdym czasie.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, na terenie firmy zamontowany jest monitoring rejestrujący obraz. Dane z monitoringu są przechowywane przez 30 dni.
Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu.
Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „współpracownicy”
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Osoby współpracujące” dla celów realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i spółką grupy Haftina. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.
– CEL: realizacja realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i spółką grupy HAFTINA
– PODSTAWA: umowa cywilnoprawna
Uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania danych;
przenoszenia danych;
sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)
w zakresie wynikającym z rozporządzenia RODO
Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych.